مسابقه جشنواره قرآنی مدهامتان - بخش مفاهیم،  رده سنی 16تا 30

مسابقه جشنواره قرآنی مدهامتان - بخش مفاهیم، رده سنی 16تا 30

جایزه : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه جشنواره قرآنی مدهامتان - بخش مفاهیم،  رده سنی 31 تا 60

مسابقه جشنواره قرآنی مدهامتان - بخش مفاهیم، رده سنی 31 تا 60

جایزه : ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.