آزمون اطلاعات عمومی 1


چند سوال در ارتباط  اطلاعات عمومی مطرح شده است


تاریخ شروع: ۱۳۹۵/۱۱/۰۳ ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ۰۰:۰۰مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.ارسال نظر برای «آزمون اطلاعات عمومی 1»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
قرآن و معارف مسابقه کتابخوانی اسلامی

قرآن و معارف مسابقه کتابخوانی اسلامی

جایزه : ۲۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

اطلاعات عمومی قرآنی

اطلاعات عمومی قرآنی

جایزه : ۱۵,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۱۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

اطلاعات علمی 1

اطلاعات علمی 1

جایزه : ۱۵,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

اطلاعات علمی 2

اطلاعات علمی 2

جایزه : ۱۵,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۲۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.