مسابقه نهج البلاغه (بخش چهارم)


تو همان خدای نامحدودی هستی که در اندیشه ها نگنجی تاچگونگی ذات تو را درک کنند.



نیایش امیرالمومنین



خدایا! تو سزاوار ستایش های نیکو،و بسیار و بیشمار تو را ستودن اگر تو را آرزو کنند پس بهترین آرزویی، و اگر به تو امید ببندند، بهترین امیدی.



خدایا! درهای نعمت بر من گشودی که زبان به مدح غیر تو نگشایم، و بر این نعمت ها غیر از تو را ستایش نکنم، و زبان را در مدح نومید کنندگان، و آنان که مورد اعتماد نیستند باز نکنم. خداوندا! هر ثناگویی از سوی ستایش شده پاداشی دارد، به تو امید بستم که مرا به سوی ذخائر رحمت و گنج های آمرزش آشنا کنی. خدایا! این بنده توست که تورا یگانه می خواند، توحید و یگانگی تو را سزاست،و جز تو کسی را سزاوار این ستایش ها نمی داند.


تاریخ شروع: ۱۳۹۶/۱۰/۲۶ ساعت ۰۰:۰۰
مهلت شرکت: ۱۳۹۶/۱۱/۱۵ ساعت ۰۰:۰۰
تعداد شرکت کنندگان: ۸۱
مجموع جوایز: ۱۴۰,۰۰۰ ریال
تعداد برنده‌ها: ۲
نتیجه ارزیابی: ۱

مهلت شرکت در مسابقه تمام شده است.

اسامی برندگان:

۱- میرمهدی موسوی اصل ، جایزه: ۷۰۰۰ تومان

۲- محمدصادق ملااحمدی ، جایزه: ۷۰۰۰ تومان


#نهج البلاغه #آشنایی با نهج البلاغه #مسابقه نهج البلاغه (بخش چهارم)

ارسال نظر برای «مسابقه نهج البلاغه (بخش چهارم)»


جدیدترین مسابقات ایجاد کننده:
تست هوش - اشتراک اشکال

تست هوش - اشتراک اشکال

جایزه : ۱۴۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی غدیر

مسابقه کتابخوانی غدیر

جایزه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۵۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن و اهل بیت

مسابقه کتابخوانی انس با قرآن و اهل بیت

جایزه : ۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.

جواب بده برنده شو

جواب بده برنده شو

جایزه : ۲۰۰,۰۰۰ ریال
هزینه شرکت : ۳۰۰۰ ریال

مهلت شرکت تمام شده است.