فاطمه زارع بیدکی


مقطع تحصیلی : ابتدایی
استان : يزد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۱۶۰۸
تعداد پاسخ صحیح : ۵۴ از ۵۵ سوال