بهرنگ لک لری


مقطع تحصیلی : دیپلم
استان : البرز
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۲۸۹۸
تعداد پاسخ صحیح : ۲۹ از ۳۰ سوال