بتول نخعی


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : كرمان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۲۹۴۱
تعداد پاسخ صحیح : ۳۲ از ۵۰ سوال