رحیم حمیدی


تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
تعداد پاسخ صحیح : ۱۹ از ۳۰ سوال