ناصر نامجو


تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
تعداد پاسخ صحیح : ۳۳ از ۳۳ سوال