عباس صفی نژاد


تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
تعداد پاسخ صحیح : ۸ از ۱۰ سوال