مهدی اسماعیل نژاد


تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
تعداد پاسخ صحیح : ۴۳ از ۴۸ سوال