علی سالمیان


مقطع تحصیلی : دانشجو
استان : بوشهر
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۸۰۹۹
تعداد پاسخ صحیح : ۱۰ از ۳۳ سوال