مهین روشن


مقطع تحصیلی : دانشجو
استان : بوشهر
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۴۰۷۹
تعداد پاسخ صحیح : ۲۳ از ۳۵ سوال