زینب واعظی


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : يزد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۱۷۹۲
تعداد پاسخ صحیح : ۴۸ از ۵۳ سوال