علی سلطان زاده


مقطع تحصیلی : راهنمایی
استان : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ---
تعداد پاسخ صحیح : ۴۷ از ۶۰ سوال