لعیا زنگی آبادی


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
استان : كرمان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۴۹۴۴
تعداد پاسخ صحیح : ۲۰ از ۲۰ سوال