1399/01/10


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : يزد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۲۰۴۰
تعداد پاسخ صحیح : ۴۶ از ۵۸ سوال