معصومه صداقت


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : يزد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۴۳۰۴
تعداد پاسخ صحیح : ۲۱ از ۲۳ سوال