امیرحسین شفاعی


مقطع تحصیلی : راهنمایی
استان : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ---
تعداد پاسخ صحیح : ۴۲ از ۷۵ سوال