قربان میرزائی


تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
تعداد پاسخ صحیح : ۳۵ از ۳۵ سوال