ابراهیم زاده ناظر


مقطع تحصیلی : راهنمایی
تاریخ تولد : ۱۳۳۳/۱۰/۰۹
استان : خوزستان
شهر : شوشتر
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۶۷۷
تعداد پاسخ صحیح : ۳۵ از ۳۵ سوال