محمد رفيعي


مقطع تحصیلی : دیپلم
تاریخ تولد : ۱۳۷۴/۱۲/۲۶
استان : مركزي
شهر : نراق
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۳۱۹۱
تعداد پاسخ صحیح : ۱۹ از ۲۷ سوال