محمود نصراله زاده


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۱۱۳
تعداد پاسخ صحیح : ۱۴ از ۱۵ سوال