موسی احمدی


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۰۷۳
تعداد پاسخ صحیح : ۵ از ۱۰ سوال