زهرا آقالری


مقطع تحصیلی : دانشجوی ارشد
تاریخ تولد : ۱۳۶۷/۰۳/۲۴
استان : مازندران
شهر : بابل
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۷۵۹
تعداد پاسخ صحیح : ۸ از ۱۲ سوال