امیر ملکیان


مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۹۳۳
تعداد پاسخ صحیح : ۳۰ از ۳۰ سوال