اسفندیارباغبانی


مقطع تحصیلی : راهنمایی
استان : اصفهان
شهر : زرين‌شهر
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۴۰۹
تعداد پاسخ صحیح : ۱۴ از ۱۵ سوال