مینا ابراهیمی


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۴۷۹
تعداد پاسخ صحیح : ۹ از ۱۵ سوال