اعظم منتظرقائم


مقطع تحصیلی : ابتدایی
استان : تهران
شهر : صالح‌آباد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۴۰۱۵
تعداد پاسخ صحیح : ۱۵ از ۱۵ سوال