الهام


مقطع تحصیلی : دانشجو
استان : خراسان‌جنوبي
شهر : فردوس
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۲۱۶۰
تعداد پاسخ صحیح : ۲ از ۱۷ سوال