مهدی سورگی


تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
تعداد پاسخ صحیح : ۷ از ۲۰ سوال