حسین اعتمادی


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
استان : فارس
شهر : سوريان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۴۷۶
تعداد پاسخ صحیح : ۴۷ از ۶۰ سوال