12321


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۷۱۵۰
تعداد پاسخ صحیح : ۳ از ۳ سوال

مسابقات شرکت کرده :

تست هوش - اشکال (۱۰۰ %)