ابوالحسن عسكري


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۵۹/۰۲/۱۱
استان : يزد
شهر : يزد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۳۹۵
تعداد پاسخ صحیح : ۲۷ از ۳۰ سوال