یوسف صبحانی نسب


مقطع تحصیلی : فوق لیسانس
استان : بوشهر
شهر : بندر بوشهر
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۶۸۴
تعداد پاسخ صحیح : ۳۵ از ۴۲ سوال