علیرضا


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۲۲۱۷
تعداد پاسخ صحیح : ۲ از ۱۵ سوال