سکینه فخری


مقطع تحصیلی : ابتدایی
استان : تهران
شهر : تهران
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۹۵۲
تعداد پاسخ صحیح : ۴۷ از ۵۰ سوال