مریم سادات ابطحی


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : اصفهان
شهر : خميني‌شهر
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۵۸۶
تعداد پاسخ صحیح : ۱۱ از ۱۵ سوال