حسین محمدی


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۱۷۹۸
تعداد پاسخ صحیح : ۱۱ از ۳۰ سوال