زهرا زرعی کار


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : تهران
شهر : صالح‌آباد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۳۰۳
تعداد پاسخ صحیح : ۱۵ از ۱۵ سوال