محمدصدرا عسكري


مقطع تحصیلی : ابتدایی
استان : يزد
شهر : يزد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۹۹۲
تعداد پاسخ صحیح : ۴۴ از ۵۰ سوال