مهدیه زارع بیدکی


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۸۹/۰۲/۱۶
استان : يزد
شهر : يزد
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۳۷۶
تعداد پاسخ صحیح : ۱۵ از ۱۵ سوال