سجادرستمی


مقطع تحصیلی : فوق دیپلم
استان : فارس
شهر : شيراز
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۳۳۸۰
تعداد پاسخ صحیح : ۱۳ از ۳۲ سوال