حسن نجف زاده


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : خراسان‌رضوي
شهر : قوچان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۸۱۵
تعداد پاسخ صحیح : ۶ از ۱۰ سوال