مهدی جعفری


تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
تعداد پاسخ صحیح : ۱۴ از ۳۵ سوال