مسعود ناصری


تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
تعداد پاسخ صحیح : ۱ از ۱۰ سوال