جواد


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۷۵۱۵
تعداد پاسخ صحیح : ۲ از ۱۵ سوال