رضا تستا


مقطع تحصیلی : لیسانس
تاریخ تولد : ۱۳۵۶/۰۵/۰۳
استان : خوزستان
شهر : آبادان
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۲
رتبه در سایت : ۳۹۱۱
تعداد پاسخ صحیح : ۱۵ از ۳۰ سوال