یاسین شجاعی


مقطع تحصیلی : ابتدایی
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۳
رتبه در سایت : ۱۶۱۸
تعداد پاسخ صحیح : ۳۱ از ۳۵ سوال