طلوع کیارسی


مقطع تحصیلی : لیسانس
استان : خوزستان
شهر : دزفول
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۴
رتبه در سایت : ۱۰۸۹
تعداد پاسخ صحیح : ۵۲ از ۵۷ سوال