علی شلالوند


مقطع تحصیلی : راهنمایی
تاریخ تولد : ۱۳۸۲/۰۹/۱۰
استان : كرمانشاه
شهر : کنگاور
تعداد مسابقات شرکت کرده : ۱
رتبه در سایت : ۱۵۰۱
تعداد پاسخ صحیح : ۱۱ از ۱۵ سوال